Huurvoorwaarden RG Tweewielers (Apeldoorns e-bikeverhuur)
Artikel 1. HUURSOM
De huursom wordt bepaald aan de hand van de verhuur geldende tarieven. Alle gecommuniceerde prijzen zijn inclusief BTW mits anders aangegeven.
Artikel 2. BETALING
a. De huursom alsmede de borgsom en alle andere verschuldigde bedragen zoals in de huurovereenkomst is opgenomen dienen aan verhuurders adres contant of per pin te worden voldaan. De betaling vindt plaats voor aanvang van de huurperiode.
b. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de gehuurde object(en), of deze eerder dan de genoemde datum terugbrengt blijft de volle huur gelden zoals opgenomen in de huurovereenkomst.
Artikel 3. HUURPERIODE
a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.
b. Verlenging van de huurperiode kan enkel plaats vinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de daarvoor geldende tarieven.
c. De/het gehuurde object(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op de in het contract vermelde datum van inlevering.
d. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 60 minuten wordt overschreden doordat de object(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is/zijn ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat het object(en) wordt (worden) ingeleverd.
e. De verhuurder heeft te allen tijde het recht zonder opgave van reden de huurovereenkomst op voorhand niet aan te gaan met huurder.
f. De verhuurder heeft te allen tijde het recht om de huurovereenkomst te ontbinden. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder indien de huurder enige voorwaarden van deze huurovereenkomst niet naleeft.
Artikel 4. GEBRUIK
a. Een object mag niet meer personen vervoeren dan de voorziene zitplaatsen. De/het object(en) moet(en) bij verhuurder schoon worden ingeleverd in de staat waarin het object(en) gehuurde werd(en) ontvangen. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaak kosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 10,-
b. De huurder dient goed voor het gehuurde object(en) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.
c. De/het gehuurde object(en) mag/mogen enkel gebruikt worden op de daarvoor bestemde weg of paden.
Artikel 5. KOSTEN, SCHADE, VERLIES EN DIEFSTAL
a. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de/het object(en) of onderdelen daarvan. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn worden door verhuurder vastgesteld tegen de normale normen.
b. Bij diefstal is de huurder volledig aansprakelijk voor het betalen van het verlies van de E-bike(s). Verhuurder stelt het verlies vast naar aanleiding van de dagwaarde van het gehuurde object. Deze zijn door verhuurder naar normale normen vastgesteld. Een lijst met de vastgestelde dagwaarde is beschikbaar bij RG Tweewielers te Apeldoorn. De objecten zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid of casco- schade. Bij diefstal dient de huurder aangifte te doen van het gestolen object. De aangifte dient vervolgens hardkopie over te worden gedragen aan de verhuurder.
Artikel 6. GEBREKEN AAN DE FIETS EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER
a. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal van andermans eigendommen door het gebruik van de gehuurde objecten.
b. Bij kosten voorkomend uit schade, ongevallen of letsel wat is opgelopen tijdens gebruik van de gehuurde objecten kan op geen enkele wijze worden verhaald op de verhuurder. Ook niet als dit voorkomend is uit een eventueel mankement van het gehuurde object. De huurder draagt ook ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die aan derden wordt toegebracht.
Artikel 7. MANKEMENTEN EN BIJBEHORENDE KOSTEN
a. Bij mankementen aan de/het gehuurde object(en) tijdens de huurperiode dient u te allen tijde contact op te nemen met de verhuurder. Indien de huurder zonder medeweten van de verhuurder kosten maakt aan het gehuurde object zijn alle kosten daarvoor voor de huurder.
b. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan het gehuurde en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden. Bij schade aan het gehuurde geldt dat de huurder niet langer gebruikt maakt van het gehuurde als dit de schade aan het gehuurde erger maakt. De ontstaande schade dient te worden voldaan bij inlevering van het gehuurde.
Artikel 8. OPENINGSTIJDEN EN CONTACT
a. Contact met de verhuurder kan telefonisch plaatsvinden tijdens in artikel 8.b opgenomen openingstijden. Het telefoonnummer is 055-3603835.
b. De openingstijden zijn Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Op woensdag en zondag is Apeldoorns E-bike verhuur onderdeel van RG Tweewielers Apeldoorn gesloten.
Artikel 9. PECHHULP
a. Tijdens onze openingstijden zoals genoemd in artikel 8 lid b bieden wij een zogeheten pechhulpservice aan. Buiten deze openingstijden niet.
b. De pechhulpservice rijkt tot een maximaal aantal van 35 kilometers berekend via Google maps vanaf de vestigingslocatie aan de Dennenkamp 5b te Apeldoorn. Hier buiten rekenen wij €0,45 per kilometer.
Artikel 10. GESCHILLEN
a. Geschillen tussen huurder handelend voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en verhuurder over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door verhuurder te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door huurder als verhuurder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Voertuigverhuur. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres: Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag).
b. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien huurder zijn klacht eerst tijdig bij verhuurder heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van huurder niet naar tevredenheid door verhuurder en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling is opgelost.
c. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de huurder de klacht bij de verhuurder indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door verhuurder en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet is opgelost.
d. Wanneer de huurder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is verhuurder aan deze keuze gebonden. Indien verhuurder een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij huurder vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Verhuurder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
e. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
f. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Artikel 11. GPS TRACKER
Het gehuurde object kan mogelijk voorzien zijn van een GPS tracker.
Artikel 12. TRANSPORT- EN VERVOER VAN GEHUURDE OBJECT(EN).
Gehuurde Fietsen of E-bikes dienen te allen tijde te worden getransporteerd/vervoerd op een daarvoor geschikte fietsendrager. Fietsen en E-bikes mogen niet worden vervoerd op een aanhanger of in een bus. Dit omdat de mogelijkheid bestaat een fietsendrager te huren.
Artikel 13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DE HUURDER EN VAN DE BESTUURDER
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd.
Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.